Kdo in kako izklaplja električno napetost?

Za izključitev električne napetosti poskrbijo za to usposobljene osebe, ki so glede na vrsto objekta poučeni in izobraženi, da lahko poslužujejo z elektroenergetskimi napravami in objekti. V nadaljevanju so opisana zlata pravila, ki na splošno veljajo za varno delo na energetskih napravah, kar pomeni, da veljajo tudi za varno gašenje objektov, elektroenergetskih objektov in naprav, in sicer po naslednjem vrstnem redu:

 1. izklopiti in vidno ločiti naprave od napetosti z vseh strani,
 2. preprečiti ponovno vklopitev,
 3. ugotoviti breznapetostno stanje,
 4. izvršiti ozemljitev in kratkostično povezavo izklopljenih naprav,
 5. ograditi mesto dela (gašenja in reševanja) od delov, ki so pod napetostjo.

Kako se opravi izklop in vidna ločitev: 

 • ločilnikom,
 • ločilnim stikalom,
 • odstranitvijo vložkov varovalk,
 • ločevanjem vodnikov – odvitjem priključkov.

Kako preprečiti ponovno vklopitev:

a) mehanska preprečitev:

 • zaklepanjem ali blokiranjem pogonskih mehanizmov stikal,
 • izklopitvijo krmilne napetosti,
 • blokiranjem vira energije za pogon stikala,
 • odstranitvijo varovalnih vložkov,
 • odstranitvijo vzvodov in ročic za upravljanje,
 • postavitvijo izolacijskih vložkov,
 • postavljanjem prekrivalnih kap,
 • postavitvijo zaščitnih pokrovov na elemente, s katerimi je možno upravljati krmiljenje stikal ipd.

b) vidna preprečitev se izvede z namestitvijo opozorilnih tablic »NE VKLAPLJAJ« na:

 • mestih upravljanja,
 • vzvodih ločilnikov in ločilnih stikal,
 • mehanizmih za ročni vklop – izklop stikal, 
 • komandno potrdilnih stikalih za vklop ali izklop elektromotornih pogonov stikal,
 • komandnih potrdilnih stikalih za daljinsko krmiljenje,
 • vratih celic,
 • krajih, kjer so vodniki vodov namerno ločeni – odviti.

Kako ugotovimo breznapetostno stanje:

 • z indikatorjem prisotnosti napetosti za ustrezno napetost (VN, NN),
 • z merilnimi instrumenti za ustrezno napetost.

Ozemljevanje in kratkostičenje se izvaja na :

 • mestu dela (gašenja in reševanja),
 • vseh mestih ločevanja od delov pod napetostjo,
 • vsakem galvansko ločenem odseku, ki lahko pride pod napetost ali se lahko na njem inducira napetost,
 • na nadzemnih vodih nad 1 kV se mora poleg ozemljitve in kratkostične povezave na mestu dela izvesti še ozemljitev in kratkostična povezava na vseh mestih ločevanja od delov, ki ostajajo pod napetostjo.

Ograditev se izvede na krajih, kjer se dela (gašenje in reševanje) izvaja v bližini naprav pod napetostjo. Ograditev od delov pod napetostjo se izvede z:

 • izolacijskimi ploščami, pregradami, pokrivali ipd.,
 • ograjami, opozorilnimi znaki in napisi.

Vse navedene postopke in ukrepe sicer večinoma gasilci ne izvajamo neposredno sami, prav pa je, da jih poznamo, saj tako lažje razumemo, kateri ukrepi in zakaj so potrebni, da je naše delo na intervencijah varno in hkrati znamo opozarjati na nevarnosti druge osebe, ki jih rešujemo iz nevarnih območij.