Vrste kanalskih sistemov (VG)

Po kanalskih sistemih odvajamo različne odpadne vode. Uporabljamo mešane in ločene kanalske sisteme.

  • Mešani kanalski sistem

Pri mešanih kanalskih sistemih odvajamo odpadno in meteorno (padavinsko) vodo skupaj po istem kanalu. Pri teh sistemih so kanali v dnevih brez padavin skoraj prazni, napolnijo se le ob nalivih. Kanali ležijo tako globoko (vsaj 2m), da lahko nanje priključimo odpadno vodo iz kleti. Prednosti mešanega sistema sta nizka cena in enostavna ter pregledna izvedba. Pomanjkljivosti pa so nevarnosti poplav ob nalivih, slabše delovanje čistilnih naprav zaradi različne razredčenosti odpadnih voda in dražja prečrpališča, saj morajo biti dimenzionirana tudi za padavinsko vodo.

Pri velikih mešanih kanalskih sistemih so odvodni kanali zelo velikih dimenzij. Izgradnjo lahko pocenimo na ta način, da ob nalivih odvajamo predvsem padavinsko vodo preko razbremenilnikov naravnost v odvodnik. Prednost so nižji investicijski stroški zaradi ožjih cevi. Ta sistem, ki ga nekateri imenujejo polločeni sistem, je ekološko sporen, saj v vodotoke spuščamo neprečiščeno, delno onesnaženo vodo.

  • Ločeni kanalski sistem

Pri ločenem sistemu posbej zgradimo kanale za odvod odpadne vode (ta sistem imenujemo kanalski sistem za sušni odtok) in posebej za meteorne vode. Kanali za odvod meteorne vode so večjega profila in leže vsaj 1m pod površino, cevi za odvod odpadne vode pa so manjšega profila in leže vsaj tako globoko, da lahko nanje priključimo odpadno vodo iz kleti. Dražje, ločene sisteme gradimo predvsem blizu odvodnikov, kamor sproti odvajamo meteorno vodo. Glavni prednosti sta večja varnost pred poplavo v kleti, enakomernejša in manjša obremenitev čistilne naprave in s tem boljše obratovanje in nižji stroški obratovanja. Pomanjkljivosti so zapletenost in nepreglednost sistema, možnost napačnega priključevanja odpadne vode, dražje vzdrževanje dvojnega sistema, večji investicijski stroški.