Projektiranje vodovoda (VG)

Pri projektiranju vodovoda potrebujemo podatke o porabi pitne vode (v litrih na sekundo), ko iščemo ustrezni vodni vir, ko dimenzioniramo črpalke in črpalnico, tlačni cevovod, vodohran in razdelilni cevovod.

Pri projektiranju vodovoda se najprej določi območje, na katerem se bo zgradil vodovod. Pri manjših vodovodnih sistemih se v izračunu porabe vode in elementov vodovodnega omrežja upošteva obstoječe število in vrsta porabnikov, norma porabe vode, požar, porast prebivalstva in s tem porast porabe vode, koeficient letnega nihanja porabe, koeficient koristnega delovanja črpalke, koeficient izgub, koeficient neenakomernosti dnevne porabe vode.

Obstoječe število in vrsto porabnikov (prebivalcev, domačih živali, zaposlenih v tovarnah…) dobimo pri investitorju, občini ali krajevni skupnosti.

Norma porabe vode je povprečna, izkustveno ugotovljena poraba vode enega porabnika v povprečnem dnevu leta.

Poraba vode za gašenje je glede na drugo, že navedeno porabo, pri vodovodnih sistemih zelo velika. Za gašenje požarov pri manjših vodovodih (do 5000 prebivalcev) se upošteva požar, ki se gasi dve uri z 10 litri vode na sekundo, kar je skupaj 72.000 litrov. Za večja naselja in industrijska območja, količino požarne vode določajo veljavni predpisi.