Izobraževanje – osnovni pojmi (VG)

Definicija in pomen izobraževanja in usposabljanja:

Izobraževanje je proces pridobivanja znanja, spretnosti in navad. Izobraževanje je proces, katerega rezultat  je izobrazba. Pri izobraževanju in usposabljanju ne moremo brez dejavnosti, ki jo opredelimo z učenjem. Učenje pa je z izkušnjo pridobljena, odnosno stalna sprememba v znanju, sposobnostih, prepričanjih, stališčih ali vedenju. Usposabljanje je planiran sistem učenja, ki ima za namen, da s posredovanim znanjem ali veščinami, spremembo stališč in/ali vedenja gasilca, kar naj se izraža v popolnem izkoristku osebnega potenciala in tako posledično delovnih učinkov na vseh področjih gasilskega dela. 

 

Odnos pedagogika, andragogika, didaktika, metodika, psihologija

Pedagogika je veda o vzgoji in izobraževanju. Pedagogiko kot vedo zanima, kaj je vzgoja in kaj izobraževanje, kakšen je odnos med njima. Andragogika je veda o vzgajanju in izobraževanju odraslih.  Pojma andragogika in izobraževanje odraslih sta dva različna termina. Andragogika je veda o vzgoji in izobraževanju odraslih medtem, ko je izobraževanje odraslih izobraževalni proces. Predmet andragogike so odrasli ljudje. Didaktika je veja pedagogike, ki se ukvarja s teorijo, vsebino, načeli in navodili, ki so namenjena uspešnemu izvajanju učno vzgojnega procesa. Metodika je veda, ki se ukvarja z načinom prenašanja teoretičnega in praktičnega znanja s pomočjo učno vzgojnih sredstev. Psihologija je veda, ki proučuje duševne navade, obnašanje in osebnost. Duševni pojavi vključujejo procese, lastnosti in stanja naše duševnosti. Procesi označujejo dogajanja v naši duševnosti, ki se s časoma spreminja (žalovanje, reševanje problema, učenje spretnosti,…) 

 

Odnos gasilska dejavnost – gasilsko izobraževanje

Za lažjo opredelitev relacije izobraževanja gasilcev moramo izhajati iz naslednjih opredelitev. Gasilec je oseba, ki je član ali delavec gasilske organizacije. Prostovoljni gasilec je član prostovoljnega gasilskega društva. Operativni gasilec je oseba, ki poklicno ali prostovoljno opravlja operativne naloge gasilstva v formacijskih sestavih gasilskih enot, izpolnjuje predpisane psihofizične ter zdravstvene zahteve in je strokovno usposobljen za opravljanje teh nalog. Operativne naloge gasilstva so gašenje in reševanje ob požarih, prometnih, okoljskih oziroma ekoloških in industrijskih nesrečah, zaščita in reševanje oseb in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, požarna straža ter druge splošne reševalne naloge. Operativne naloge gasilstva so tudi preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom.

 

Gasilec je torej član prostovoljne gasilske organizacije in kot tak se prostovoljno vključuje v vse programe izobraževanja. Glede na to, da je izobraževanje zapleten in zahteven učni proces za katerega se nekateri težko odločijo pa čeprav gre za kariero, potem je vsem jasno, da je za gasilca še večje neskladje. Zato je potrebno zahteve učnega procesa nadgraditi z motivacijo in z vrhunsko kvaliteto izvedbe tega učno vzgojnega procesa. Za vrhunsko izveden učni proces pa potrebujemo vrhunske gasilske in pedagoško andragoške strokovnjake. Tudi odgovor kako je s slednjimi je vsem na dlani. Glede na to, kje vse se odvija proces usposabljanja in dejstvo da popolnih strokovnjakov ni, zahteva od odgovornih, da se temeljito lotijo kadrovanja za proces izobraževanja in da zagotovijo maksimalna pedagoška in andragoška znanja. V nasprotnem primeru proces izobraževanja, ki predstavlja nadaljevanje procesa kadrovanja ali obratno ne bo uspel. 

 

Teme za vajo:

  • Didaktika gasilskega izobraževanja (opredelitev predmeta). 
  • Osnovni didaktični pojmi (cilj, vsebina, metoda, oblika, količina, obremenitev, učna enota, metodična enota, didaktično načelo, spremljava, vrednotenje, ocenjevanje…).
  • Struktura, položaj in status gasilcev v družbi.
  • Motivacija za gasilsko izobraževanje.
  • Razlike med različni generacijami, ki jih izobražujemo.
  • Ali je dejavnost in program dejavnosti obvezen ali prostovoljen.
  • Gasilske vrednote.
  • Stanje pedagoške in strokovne usposobljenosti predavateljskega gasilskega kadra.