Literatura (VG)

 • Zakon o gasilstvu, Uradni list RS, št. 113/05
 • Zakon o varstvu pred požarom, Ur. list RS št. 3/07
 • Pravila gasilske službe, Uradni list RS št. 52/010
 • Posebna pravila gasilske službe
 • Mirt I., Didaktično metodični priročnik za predavatelje in inštruktorje v gasilskih organizacijah, GZS, Ljubljana 1997
 • Poljak, V.: Didaktika, DZS, Ljubljana, 1974
 • Ana Krajnc: Metode izobraževanja odraslih, Ljubljana 1979
 • Ana Krajnc; Motivacija za izobraževanje ; Ljubljana 1082, delavska enotnost
 • Božič B., Predmetniki in učni programi za pridobitev činov v gasilski organizaciji
 • Autor O., Poglavja iz pedagogike, DZS, Ljubljana 1988
 • Bergant, K. (ur), Musek Lešnik, K. (ur.) (2002): Šolska neuspešnost med otroki in mladostniki: vzroki – posledice – preprečevanje. Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti.
 • Strmčnik, F.: Problemski pouk, Didakta, Radovljica 1992.
 • Pedagogika II, DZS, Ljubljana,
 • Uredba o organiziranju in opremljanju sil za zaščito reševanje in pomoč, (Ur. List RS, št. 92/07)
 • Minimalno zagotavljanje sil po posameznih kategorijah gasilskih enot, Gasilka zveza Slovenije, 2003.
 • Gradivo tečajev