Vsebinska in organizacijska priprava (VG)

VSEBINSKA IN ORGANIZACIJSKA PRIPRAVA

Učno vzgojni proces je zelo zahtevna dejavnost, ki je odvisna od načina in kakovosti predavateljeve priprave. Malo poklicev je, pri katerih bi bila priprav za delo tako pomembna kot pri poučevanju. Priprave so potrebne tem bolj, če predavatelj dela pred veliko skupino učencev – slušateljev z različni individualnostmi, ki jih mora izobraževati in oblikovati v osebnosti. Oblikovati osebnost pa je zelo zahtevno in delikatno, bistveno težje od oblikovanja mrtve materije. Učno – vzgojno delo zahteva, da mora tisti, ki se temu posveti, zraven neposrednega dela s skupino ali posameznikom, opraviti še obsežne priprave.

 

Najprej je treba razčleniti učno vsebino (načrt, program). Skrbna in konkretna priprava učitelja pomeni osnovno izhodišče za uspeh učnega procesa. Udeležencem izobraževanja izberemo tista dela in naloge, ki jih morajo in ko so jih sposobni sprejeti. Gre torej za ustrezno mero prilagajanja učni skupini. 

 

Vrste priprav:

 1. Vsebinska priprava:

Zajema najmanj eno stopnjo širše osnovno znanje in pripravo, za delo z učenci – slušatelji, kot ga zahteva program. Priprava sodi k normalnemu delu vsakega predavatelja, saj mu omogoča, da si uredi znanje v takšno obliko, ki se bo kar najbolj približala zahtevam skupine.

 1. Organizacijska priprava:

Zajema pripravo prostora, učil in učnih pripomočkov ter lastno tekstualno pripravo. Pouk je zelo zapletena in odgovorna dejavnost, katere uspehi oz. neuspehi se ne vidijo takoj. Kvaliteta pouka je prvenstveno odvisna od predavatelja, ki se mora pripraviti na pouk, ki vodi pouk po predhodni pripravi in vrednoti delo pouka.

 

Priprave na učno – vzgojni proces v celoti zajemajo:

 • strokovno pripravo,
 • metodično pripravo,
 • materialno, organizacijsko – tehnično pripravo,
 • pripravo udeležencev,
 • podrobno učno pripravo.

 

Strokovna priprava:

Zajema poglabljanje znanja predavatelja – učitelja, ki mora znanja poglabljati in aktualizirati. Slediti mora novostim, vnašati mora izkušnje in tako dopolnjevati tematiko. Učitelj – predavatelj si mora vedno zagotavljati dovolj veliko širino strokovnih znanj.

 

Metodična priprava:

Zajema način, metode in oblike poučevanja. Celotno učno vsebino moramo zaradi obsežnosti razdeliti na vsebinsko zaokrožene učne enote. Te potem posredujemo v načrtovanem času (ena ura, več ur, večkrat po več ur), tako da posamezno učno enoto delimo v logično povezano verigo učnih korakov (osnovna sestavina učnega procesa). 

 

Pisna priprav predavatelja:

Pisno pripravljanje na poučevanje kaže na sistematičen pristop dela  v učno vzgojnem procesu. Učitelju, predavatelju, inštruktorju pisna priprava daje občutek večje samozavesti, ki je zelo potrebna za suvereno nastopanje pred udeleženci izobraževanja. To velja tudi za poučevanje odraslih.

 

Materialno – organizacijska priprava:

So odvisne od delovne snovi, izberejo in funkcionalno se pripravijo učila  in učni pripomočki.

 

Priprava udeležencev:

Da si pripravijo udeleženci gradiva, literaturo, da sprejmejo delovne zadolžitve in razne druge naloge v zvezi s popolnim aktiviranjem udeležencev. 

 

VPRAŠANJA  – IZOBRAŽEVANJE GASILCEV

 1. Kakšne vrste gasilskih izobraževanj imamo?
 2. Kaj sodi k temeljnemu izobraževanju in kakšni so pogoji za pristop?
 3. Kaj sodi k dopolnilnemu izobraževanju in kakšni so pogoji za pristop?
 4. Kaj zajema permanentno izobraževanje?
 5. Katere aktivnosti mora izvesti organizator gasilskega tečaja?
 6. Kaj veš o spoznavni strani izobraževanja?
 7. Opredeli splošno uporabo učnih metod!
 8. Naštej vrste učno – vzgojnih metod!
 9. Kaj vpliva na izbor učnih metod?
 10. Katere sposobnosti gasilske dejavnosti moramo upoštevati pri izboru učnih metod?
 11. Kaj veš o metodi razlage?
 12. Kaj veš o predavanju in pripovedovanju?
 13. Opredeli metodo razgovora!
 14. Kaj veš o metodi urjenja in vaj?
 15. Kaj veš o učilih?
 16. Kaj veš o učnih pripomočkih?
 17. Kakšne lastnosti mora imeti učilo in učni pripomoček?
 18. Kakšen je pomen priprave na pouk?
 19. Kaj v celoti zajemajo priprave na strokovno usposabljanje?
 20. Kaj zajema strokovna priprava in zakaj je pomembna?..
 21. Izdelek – izdelati učno pripravo