Financiranje gasilstva (NGČ)

Dejavnosti gasilskih enot se financirajo iz:

  • proračuna Republike Slovenije in občine;
  • sredstev zavarovalnic in gospodarskih družb;
  • dohodkov iz lastnih dejavnosti;
  • prispevkov, daril in volil fizičnih in pravnih oseb.

V skladu zakonom se financirajo tudi dejavnosti gasilskih društev in zvez, ki so pomembne za razvoj gasilstva.

V mesecu požarne varnosti mora posameznik ali pravna oseba v poštnem prometu od vsake poštne pošiljke v notranjem in mednarodnem prometu, razen za knjige, časopise in revije, plačati prispevek v korist Gasilske zveze Slovenije za izenačevanje materialne opremljenosti gasilstva in spodbujanje mladine za delo v gasilstvu, ki ga obračuna organizacija, ki opravlja poštni promet. Višino prispevka, način in čas obračunavanja in plačevanja ter morebitne oprostitve določi vlada.