Opravljanje požarne straže (NGČ)

Požarno stražo in požarno varovanje objektov, drugega premoženja ter javnih prireditev opravljajo na območju občine tisti gasilci in gasilske enote, ki izvajajo javno gasilsko službo v skladu z Zakonom o gasilstvu na območju te občine, če z operativnim gasilskim načrtom občine ali z zakonom ni določeno drugače.

Stroški izvajanja gasilskih operativnih nalog po tem členu bremenijo lastnika ali upravljalca objekta in premoženja oziroma organizatorja javne prireditve.