fbpx

Vrste gasilstva (vrste enot – NGČ)

Vrste gasilstva opredelimo z vrstami gasilskih enot.

Gasilska enota je poklicna ali prostovoljna enota, ki opravlja operativne naloge gasilstva v določenih formacijskih sestavah gasilskih enot in izpolnjuje druge pogoje, določene s predpisi.

Osnovna delitev gasilskih enot je torej delitev na poklicne in prostovoljne enote. Druga je delitev glede na območje delovanja , to pa je na teritorialne in industrijske.

Gasilske enote so organizirane kot:

 • poklicne gasilske enote;
 • prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih;
 • gasilske enote v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah.

 

Organizacija gasilskih enot je v odgovornosti države, širših lokalnih skupnosti in občin. Organizacija gasilstva v občini se določi z načrtom varstva pred požarom občine ter v skladu s sledečimi merili:

 • za naselja:
  • število prebivalcev;
  • tip naselij glede na gostoto in način pozidave, stopnjo razvitosti ter storitvene, oskrbovalne, proizvodne in kmetijske dejavnosti.
 • za gospodarske družbe, zavode in druge organizacije:
  • požarna ali eksplozijska nevarnost tehnološkega procesa;
  • število zaposlenih;
  • površina in razmestitev objektov;
  • oddaljenost ustrezne gasilske enote.
 • za gozdove:
  • površina in vrsta gozdov.
 • za vodne površine:
  • velikost in vrsta vodnih površin.