Zakonodaja (NGČ)

Najpomembnejši zakoni in akti, ki zadevajo gasilstvo so:

  • Zakon o gasilstvu (ZGas)
    • Pravila gasilske službe in Posebna pravila gasilske službe za prostovoljne gasilce
  • Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz)
  • Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN)
  • Zakon o društvih (ZDru)
    • Statut društva

Naštete zakone lahko, kot že omenjeno v uvodu, asociativno povežemo z nalogami gasilstva.