Medsebojni odnosi gasilcev (NGČ)

 • Pristojnost poveljevanja:

Pristojnost poveljevanja imajo gasilski poveljniki, poveljniki gasilskih poveljstev, vodje skupin, vodje intervencij in gasilci, ki jih pooblastijo gasilski poveljniki ali vodje intervencij. Vsi, ki imajo pristojnost poveljevanja, so nadrejeni.

Tako velja delitev, glede na položaj:

  • gasilci;
  • gasilski vodje – vodi in poveljuje gasilski enoti.
 • Izvajanje poveljevanja:

Gasilski poveljniki poveljevanje in vodenje gasilskih enot oziroma formacijskih sestav gasilskih enot, izvajajo z izdajanjem ukazov in povelj.

  • Ukaz – pravočasna, ustno ali pisno izražena zahteva, usmeritev ali odločitev za določeno ravnanje ene ali več gasilskih enot za izvršitev določenih operativnih gasilskih nalog v določenem času, objektu ali na določenem območju.
  • Povelje – kratka, nedvoumno, pravočasno in ustno izražena zahteva za izvršitev določene gasilske naloge ali opravila, ki ga je treba opraviti kot sestavni del operativne gasilske naloge.
 • Pozdravljanje:

Gasilci se v uniformi med seboj pozdravljajo z gasilskim pozdravom in naslavljajo po funkciji ali činu. Gasilec z nižjim činom je dolžan pozdraviti gasilca, ki ima višji čin. Gasilec z višjim činom je dolžan pozdraviti gasilca, ki ima višji položaj. Gasilec z višjim činom ali višjim položajem je dolžan odzdraviti. Gasilci z enakim činom ali položajem se pozdravljajo istočasno.

Podrobneje gasilski pozdrav in pozdravljanje gasilcev ureja Priročnik o razvrščanju gasilskih enot Gasilske zveze Slovenije.

Gasilska enota pozdravlja:

  • himno Republike Slovenije ali himno druge države, himno Evropske unije in gasilsko himno;
  • prihod ali dvig zastave Republike Slovenije ali zastave Evropske unije oziroma zastave drugih držav, ki organizirano sodelujejo na določeni prireditvi ali aktivnosti;
  • prihod ali dvig gasilske zastave;
  • prihod gasilskega prapora;
  • predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije, predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije in Varuha človekovih pravic;
  • ministra, pristojnega za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma za varstvo pred požarom;
  • najvišjega predstavnika gasilske organizacije;
  • pri gasilskem pogrebu.

Gasilska enota ne pozdravlja:

  • med intervencijo;
  • med vajo ali usposabljanjem;
  • če je v vozilu.