Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih organizacijah (NGČ)

S pravilnikom se določajo vrste, oblike, pogoji, kriteriji, način podeljevanja in nošenja priznanj in odlikovanj v prostovoljnih gasilskih organizacijah.

Priznanja in odlikovanja se podeljuje prostovoljnim gasilskim organizacijam, njihovim članom in drugim organizacijam, organom ter posameznikom za zasluge in delo na področju preventive, operative, vzgoje in usposabljanja ter za druge organizacijske dejavnosti v prostovoljni gasilski organizaciji, na področju požarnega varstva ter pri reševanju ob naravnih in drugih nesrečah, za posebno hrabrost oziroma požrtvovalnost posameznikov pri reševanju ljudi in premoženja.

Priznanja in odlikovanja se lahko podeljuje tudi tujim gasilskim organizacijam in njihovim članom za prispevek h krepitvi gasilstva ter njegovega ugleda doma in v tujini.

Vrste priznanj in odlikovanj, našteta po vrsti od najvišje do najnižje stopnje, so:

 • Priznanje Matevža Haceta;
 • Priznanje »kipec gasilca«;
 • Odlikovanje za posebne zasluge;
 • Odlikovanje za hrabrost;
 • Gasilsko odlikovanje I., II. in III. stopnje;
 • Odlikovanje gasilska plamenica I., II. in III. stopnje;
 • Priznanje Gasilske zveze Slovenije;
 • Listina o častnem članstvu v gasilski organizaciji;
 • Plaketa in značka gasilskega veterana;
 • Priznanje gasilske zveze I., II. in III. stopnje;
 • Značka za dolgoletno aktivno delo;
 • Značka za aktivno operativno delo;
 • Diplome, zahvale, plakete in pisna priznanja.

Podelitev priznanj in odlikovanj se opravi na slovesen način, največkrat na občnem zboru društva ali zveze.