Gasilsko društvo (VG)

Prostovoljno gasilsko društvo je humanitarna organizacija, v kateri fizične osebe prostovoljno delujejo in opravljajo naloge na področju gasilstva, varstva pred požarom in drugimi nesrečami ter opravljajo druge dejavnosti, ki so pomembne za razvoj in delovanje gasilstva. Člani prostovoljnega gasilskega društva so lahko tudi pravne osebe, če tako določa zakon.

Na podlagi ocene požarnih in drugih nevarnosti ustanovijo občani prostovoljno gasilsko društvo, ki opravlja predvsem naslednje naloge:

 • preventivne naloge varstva pred požarom ter druge preventivne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 • izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob požarih, naravnih in drugih nesrečah;
 • vzgojo gasilske mladine;
 • pomoč občanom na področju varstva pred požarom;
 • druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva.

 

Namen društva (PGD):

 • Poveže čim več občanov zaradi zavarovanja ljudi in premoženja pred požarom, naravnimi in  drugimi nesrečami;
 • S predavanji in z drugim usposabljanjem seznanja s požarno problematiko, dviga znanje in sposobnost članom društva in občanom na področju požarnega varstva;
 • Sodeljuje z organizacijami in društvi, ki se ukvarjajo s požarnim varstvom; 
 • Goji solidarnost, požrtvovalnost, nesebičnost in tovarištvo, kar je tradicija gasilskih društev;
 • Skrbi za vključevanje gasilske mladine v društvo in jih vzgaja v samostojne in zavedne člane društva;
 • Opravlja druge društvene naloge, ki dopolnjujejo gasilsko dejavnost, za potrebe svojih članov in gospodarskih družb na svojem požarnem območju.

 

Organiziranost PGD:

Skladno s statutom društva je Občni zbor najvišji organ PGD, ki ga sestavljajo vsi aktivni člani. Mladoletne člane do petnajstega leta zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

Upravni odbor je operativno-izvršilni in strokovno-tehnični organ Občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovna, tehnična in administrativna dela ter vodi PGD med dvema zasedanjema Občnega zbora po programu in sklepih, sprejetih na Občnem zboru. Za svoje delo je odgovoren Občnemu zboru. Voljen je na Občnih zborih z mandatom petih let.

Nadzorni odbor spremlja in nadzira finančno in materialno poslovanje PGD in izvajanje sklepov Občnega zbora. Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli Občni zbor. Voljen je na Občnih zborih z mandatom petih let.

Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik, dva člana in dva namestnika, ki jih izvoli Občni zbor za dobo petih let. Disciplinska komisija odloča o izključitvah, disciplinskih prekrških in drugih sporih ter izreka ukrepe.

Upravni odbor lahko za izvajanje nalog, opredeljenih v namenih in ciljih PGD, imenuje Poveljstvo in pa stalne ali občasne komisije oziroma odbore. Njihove naloge, vodjo ter število članov določi Upravni odbor izmed članov PGD.

Poveljstvo zagotavlja strokovno-operativno pomoč Poveljniku PGD, torej je štabni organ za zagotavljanje izvajanja operativnih nalog gasilstva in delovanju gasilske enote pri izvajanju javne gasilske službe. Poveljstvo PGD opravlja naloge v skladu s Pravili gasilske službe in Posebnimi pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev.

Poveljstvo PGD opravlja še naslednje naloge:

 • skrbi za opremo, izobraževanje, usposabljanje in izvajanje operativnih nalog, ki izhajajo iz pogodbe za opravljanje obvezne lokalne javne službe;
 • proučuje vzroke požarov in analizira delo gasilske enote pri intervencijah;
 • daje mnenja k predlogom sklepov Upravnega odbora PGD, ki zadevajo operativno področje.