fbpx

Vrste gasilstva(vrste enot) (VG)

Vrste gasilstva opredelimo z vrstami gasilskih enot.

Gasilska enota je poklicna ali prostovoljna enota, ki opravlja operativne naloge gasilstva v določenih formacijskih sestavah gasilskih enot in izpolnjuje druge pogoje, določene s predpisi.

Osnovna delitev gasilskih enot je torej delitev na poklicne in prostovoljne enote. Druga je delitev glede na območje delovanja , to pa je na teritorialne in industrijske.

Gasilske enote so organizirane kot:

 • poklicne gasilske enote;
 • prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih;
 • gasilske enote v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah.

 

Organizacija gasilskih enot je v odgovornosti države, širših lokalnih skupnosti in občin. Organizacija gasilstva v občini se določi z načrtom varstva pred požarom občine ter v skladu s sledečimi merili:

 • za naselja:
  • število prebivalcev;
  • tip naselij glede na gostoto in način pozidave, stopnjo razvitosti ter storitvene, oskrbovalne, proizvodne in kmetijske dejavnosti.
 • za gospodarske družbe, zavode in druge organizacije:
  • požarna ali eksplozijska nevarnost tehnološkega procesa;
  • število zaposlenih;
  • površina in razmestitev objektov; 
  • oddaljenost ustrezne gasilske enote.
 • za gozdove:
  • površina in vrsta gozdov.
 • za vodne površine:
  • velikost in vrsta vodnih površin.

 

Poklicne gasilske enote:

Poklicna gasilska enota opravlja preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred požarom ter zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah na območju, za katero je ustanovljena. Poklicna gasilska enota je praviloma osrednja enota v občini, ki posreduje na območju celotne občine v skladu z operativnim gasilskim načrtom občine. Organizirajo se v skladu z zgoraj omenjenimi merili kot javni zavod ali kot režijski obrat.

 

Prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih:

Prostovoljna gasilska enota v skladu s pooblastilom opravlja preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred požarom ter zaščito in reševanjem na območju ali delu območja občine, za katero je bila ustanovljena. Imeti mora predpisano število operativnih gasilcev, določeno z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, potrebno gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter orodišče. Evidenco o prostovoljnih gasilskih enotah in o prostovoljnih gasilcih vodijo Gasilska zveza Slovenije ter gasilske organizacije za svoje potrebe.

 

Gasilske enote v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah:

Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije morajo ustanoviti gasilsko enoto, če imajo povečano nevarnost nastanka požara, eksplozije ali druge posebne nevarnosti po merilih, ki jih določi minister. Vrsta in obseg gasilskih enot se določita v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot. Gasilsko zaščitno in reševalno opremo za delovanje gasilske enote mora zagotoviti ustanovitelj.

Vse gasilske enote opravljajo svoje naloge v skladu s pravili stroke in pravili gasilske službe.