Zakon o društvih (VG)

Zakon o društvih (ZDru) natančno opredeli pojem in načela delovanja društva, kot tudi druga pomembna področja, ki so pomembna tudi za gasilske organizacije. Prav prostovoljna gasilske društva in tudi zveze so ustanovljena na podlagi tega zakona.

Društvo je samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji, skladno z zakonom, ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov.

Društvo si samo določi namen in cilje, dejavnost oziroma naloge ter način delovanja, odločitve o upravljanju društva pa neposredno ali posredno sprejemajo članice oziroma člani društva.

Namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička. Presežke prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov društvo trajno namenja za uresničevanje svojega namena in ciljev in jih ne deli med člane.

Delovanje društva je javno.

Društvo mora imeti temeljni akt, ki mora biti v skladu s tem zakonom in s pravnim redom Republike Slovenije, to pa je statut društva.

Temeljni akt društva (statut društva) mora določati: 

  • ime in sedež društva (izbrani kraj poslovanja društva);
  • namen in cilje delovanja društva;
  • dejavnost oziroma naloge društva;pogoje in način včlanjevanja ter prenehanja članstva;
  • pravice in obveznosti članov;
  • način upravljanja društva;zastopanje društva;
  • financiranje društva in način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva;
  • način zagotavljanja javnosti dela društva;
  • način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta;
  • način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru.

S temeljnim aktom lahko društvo uredi tudi druga vprašanja, pomembna za upravljanje in delovanje društva.

Društvo zastopa oseba, določena s temeljnim aktom. Zastopnik društva je lahko le poslovno sposobna fizična oseba. Društvo ima lahko dva zastopnika, če tako določa temeljni akt društva. Društvo v temeljnem aktu določi tudi način zastopanja (skupno ali samostojno) in meje pooblastil za zastopanje.

Društvo lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične osebe oziroma pravne osebe.

Ustanovitelji na ustanovnem zboru (občni zbor ali skupščina) sprejmejo sklep o ustanovitvi in temeljni akt društva ter izvolijo zastopnika društva.