Pogoji za prostovoljnega gasilca (VG)

Prostovoljni gasilec je lahko samo strokovno usposobljen, zdravstveno in psihofizično sposoben član gasilskega društva, ki izpolnjuje z zakonom določene pogoje.

Pogoji pa so:

  • Je strokovno usposobljena za gašenje in reševanje ter ima opravljen predpisani izpit za prostovoljnega gasilca,
  • ima opravljen predpisan preizkus znanja, preizkus psihofizičnih sposobnosti in je zdravstveno sposobna za opravljanje gasilske službe,
  • ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje,
  • je stara od 18 do 63 let (moški) oziroma 18 do 55 let (ženske).

 

Prostovoljni gasilec operativne naloge opravlja prostovoljno.