Članstvo v prostovoljni gasilski enoti (VG)

Operativni gasilec je oseba, ki poklicno ali prostovoljno opravlja operativne naloge gasilstva in je strokovno usposobljena za te naloge, izpolnjuje predpisane psihofizične in zdravstvene zahteve ter druge pogoje, je podpisala pristopno izjavo in ima gasilsko izkaznico.

Kandidat za prostovoljnega operativnega gasilca ob vstopu tako sprejme obveznosti operativnega gasilca v skladu z zakonodajo – podpiše izjavo.

Izstop je mogoč na podlagi lastne izjave ali na predlog poveljstva po predhodnem opozorilu.

Operativni član gasilske organizacije, ki spremeni svoje stalno bivališče, se lahko včlani v gasilsko organizacijo v kraju novega bivališča. V primeru, da oddaljenost kraja stalnega bivališča ne ovira opravljanja gasilske službe v gasilski enoti, lahko ostane član svoje prejšnje gasilske enote.

Član prostovoljnega gasilskega društva je lahko tudi član gasilske enote v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, v kateri je zaposlen, oz. je gasilec v poklicni gasilski enoti.

Če operativni gasilec ne more opravljati gasilske službe v svoji gasilski enoti več kot 2 meseca, mu to odobri poveljnik prostovoljnega društva na njegovo zahtevo za največ eno leto.

Poleg statusa operativnega gasilca pa v prostovoljnih gasilskih organizacijah poznamo še statuse:

  • Gasilski pripravnik

Gasilski pripravnik je član prostovoljnega gasilskega društva v starosti od 16. do 18. leta oziroma nad 18 let v času strokovnega usposabljanja in priprave za operativnega gasilca.

V času pripravništva opravi gasilec osnovno usposabljanje in nadaljevalni tečaj za gasilca. Usposabljanje opravlja pod nadzorom mentorja, ki mu ga določi poveljnik PGD.

Gasilski pripravnik, lahko prostovoljno sodeluje v gasilskih intervencijah pri nalogah, ki so v skladu s programom pripravništva ter niso življenjsko in zdravju nevarna. Dela opravlja pod nadzorom. 

Mladoletnik lahko opravlja naloge gasilskega pripravnika le po predhodnem pisnem dovoljenju staršev ali skrbnikov.

  • Rezervni operativni član

Rezervni operativni član je operativni gasilec, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne more opravljati vseh nalog gasilske službe.

Preimenovanje v rezervnega operativnega člana opravi Upravni odbor društva na predlog poveljnika društva:

  • na podlagi zahteve člana,
  • če je zaradi zdravstvenih razlogov zmanjšana sposobnost za opravljanje gasilske službe.

Rezervni operativni član ni član gasilske operativne enote, lahko pa prostovoljno, glede na njegovo zdravstveno in psihofizično sposobnost, občasno opravlja tudi določene operativne naloge gasilske službe, ki jih določi gasilski vodja.

  • Veteran

Na podlagi Zakona o gasilstvu postane veteran operativni član po dopolnjenem 63. letu, operativna članica pa po 55. letu starosti. Operativni član, ki opravlja voljeno funkcijo in ima še manj kot dve leti do konca mandata, opravlja to funkcijo do konca mandata.

Veteran lahko glede na svojo zdravstveno in fizično sposobnost opravlja naloge na organizacijskem in preventivnem področju, na operativnem pa samo naloge svetovalne, izobraževalne in vzgojne narave.

Veteran obdrži vse oznake funkcij in činov, ki jih je imel ob imenovanju v veterana oziroma najvišjo položajno oznako za funkcijo, ki jo je do preimenovanja v veterana opravljal v gasilski organizaciji vsaj en mandat. Ne more napredovati v višji čin, lahko pa napreduje po stopnjah. Če veteran obdrži oznake, mora imeti tudi oznako gasilskega veterana.