Gasilska služba (VG)

Javna gasilska služba je organiziranost prostovoljnih in poklicnih gasilskih enot na območju občine z določenimi operativnimi območji, ki na podlagi javnega pooblastila in v skladu s predpisi, z medsebojnimi usklajenimi načrti aktiviranja, vzdrževanja pripravljenosti in delovanja gasilskih enot ter enotnim usklajevanjem in vodenjem, zagotavlja pripravljenost, preventivo ter delovanje gasilskih enot na območju občine ob naravnih in drugih nesrečah ter med drugimi gasilskimi intervencijami.

Osnovna oblika sodelovanja gasilskih organizacij je tako organizacija javne gasilske službe v občini. Obseg in način organiziranja in izvajanja javne gasilske službe v občini, določi občina v skladu z Zakonom o gasilstvu, merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot ter občinskim načrtom zaščite in reševanja. V aktu o organiziranju javne gasilske službe morajo biti določene gasilske enote in njihove naloge ter operativna območja, za katero je posamezna enota odgovorna. Določena mora biti osrednja gasilska enota v skladu z kategorizacijo gasilskih enot.

Delovanje javne gasilske službe v občini v skladu z odločitvijo pristojnega občinskega organa oziroma aktom o organiziranju javne gasilske službe, podrobneje organizira in usklajuje gasilsko poveljstvo občine.

Gasilska služba je tako poklicno ali prostovoljno opravljanje operativnih nalog gasilstva:

  • gašenje in reševanje ob požarih;
  • reševanje ob prometnih nesrečah, okoljskih in industrijskih nesrečah;
  • zaščita in reševanje oseb, premoženja, okolja in kulturne dediščine ob naravnih in drugih nesrečah;
  • požarna straža ter druge splošne reševalne naloge vključno s preventivnimi in operativnimi nalogami varstva pred požarom.

 

Pod pojmom gasilska služba bi lahko razumeli tudi kot vsa opravila, ki so povezana z nalogami gasilstva:

  • Gašenje in reševanje ob požarih;
  • preventivne naloge varstva pred požarom;
  • zaščita in reševanje ljudi ter premoženja ob naravnih in drugih nesrečah;
  • določene storitve.

In še:

  • usposabljanje in priprave za intervencije;
  • vzdrževanje gasilske reševalne in zaščitne opreme ter gasilskih domov.