Gasilske prireditve in žalovanja (VG)

Gasilske prireditve so gasilska praznovanja in druge javne prireditve na katerih se predstavi gasilska organizacija.

Gasilske prireditve so zlasti:

 • praznovanje obletnice ustanovitve gasilske organizacije;
 • razvitje gasilskega prapora;
 • prevzem gasilskega objekta;
 • prevzem gasilske zaščitne ali reševalne opreme;
 • parada ob pomembnem gasilske dogodku;
 • druga gasilska praznovanja;
 • javna gasilska vaja;
 • razstava ali predstavitev gasilske dejavnosti, gasilske zaščitne in reševalne opreme.

Organizator gasilske prireditve se praviloma dogovori o kraju in času prireditve s sodelujočimi ter upošteva tudi druge prireditve, ki se istočasno dogajajo na širšem območju gasilske prireditve. Poleti se gasilske prireditve načrtujejo praviloma v poznih popoldanskih urah.

Na gasilskih prireditvah gasilci nosijo predpisane uniforme brez gasilskega pasu. Poleti lahko nosijo gasilci na gasilski prireditvi gasilsko srajco z gasilsko kravato oziroma poklicni gasilci majice ali druga predpisana oblačila. Če so gasilci v formacijski sestavi ali v postroju, morajo biti pokriti s predpisanim pokrivalom. Praporščaki in njihovi spremljevalci, gasilci pri dajanju raporta ter gasilci v častnem vodu na gasilskih prireditvah, nosijo gasilski pas, bele rokavice in čelado.

Organizator gasilske prireditve mora skrbeti za enotni izgled gasilcev na gasilski prireditvi.

Gasilska prireditev praviloma obsega pozdrav, nagovor, podelitev gasilskih odlikovanj in priznanj, počastitve oziroma slovesne izročitve v uporabo, verski del ter kulturni in zabavni del.

V nadaljevanju izpostavljamo predvsem dve gasilski prireditvi:

 • Razvitje gasilskega prapora se opravi slovesno praviloma na odprtem prostoru pred postrojeno gasilsko enoto, drugimi vabljenimi gasilskimi enotami, gasilci in občani. Pri razvitju gasilskega prapora sodelujejo darovalec prapora oziroma župan ali predstavnik občine, predsednik oziroma predstojnik gasilske organizacije, poveljnik gasilske organizacije in praporščak s spremljevalcema.
 • Gasilska parada je nastop gasilcev z mimohodom gasilskih formacij in gasilskih vozil ter druge gasilske opreme. V paradi lahko sodelujejo tudi enote drugih reševalnih služb oziroma sil za zaščito, reševanje in pomoč. Formacije gasilcev in gasilskih vozil, ki sodelujejo v gasilski paradi, se formirajo v kolono, ki jo sestavljajo čelo, glavni del in gasilska vozila. V koloni so praviloma gasilci razvrščeni v vrste po štiri osebe ali več.

Za večje gasilske parade organizator imenuje poveljstvo parade, ki imenuje poveljnika parade ter izdela načrt parade, v katerem so določeni ukrepi za nemoten potek parade.

Gasilska žalovanja delimo na splošna žalovanja in žalovanja ob smrti članov gasilske organizacije.

Splošno žalovanje v Republiki Sloveniji, ki ga razglasi Državni zbor Republike Slovenije ali Vlada Republike Slovenije, velja tudi za gasilsko organizacijo in se izkazuje kot gasilsko žalovanje.

Med gasilskim žalovanjem se:

 • na gasilskih domovih zastave spustijo na pol droga;
 • organizirajo komemoracije ali žalne seje;
 • prilagodi program gasilskih tekmovanj in gasilskih prireditev;
 • prekliče ali prestavi izvajanje kulturnih in zabavnih gasilskih prireditev.

Gasilci organizirajo gasilsko žalovanje ob smrti člana gasilske organizacije ne glede na njegovo starost, spol ali položaj v gasilski organizaciji. Gasilci lahko skličejo žalno sejo, organizirajo častno stražo, se organizirano udeležijo pogreba s prapori in enotami oziroma na drug primeren način sodelujejo v žalnih slovesnostih ob smrti nosilcev pomembnih funkcij zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti, predstavnikov ali pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, pripadnikov policije ali Slovenske vojske in v drugih primerih, ki so pomembni za gasilstvo in gasilsko dejavnost.