Pravilnik o delovanju mladih v gasilskih organizacijah (VG)

S Pravilnikom o delovanju mladih v gasilskih organizacijah se ureja mesto, vloga in delo mladih v gasilskih organizacijah. V ta namen se v njem urejajo vsa vprašanja, ki pomenijo posebnost pri izvajanju gasilske dejavnosti in njeni organiziranosti ter jih posebej ne urejajo zakonski predpisi in splošni akti GZS.

S pravilnikom se priznava in poudarja posebna vloga mladih v prostovoljnih gasilskih organizacijah za njihov nadaljnji razvoj ter prostovoljstvo in humanitarno poslanstvo članov gasilske organizacije, ki ga prenašajo na mlajše generacije prostovoljnih gasilcev.

Gasilske organizacije, predvsem pa prostovoljna gasilske društva vključujejo mlade po postopku in na način, kot ga določa njihov Statut. Sprejemanje mladih v članstvo je stalna naloga vsakega PGD. Sprejemu mladih v članstvo morajo PGD posvetiti posebno pozornost. Prilagojena mora biti naravi mladih ter spodbuda za prostovoljnost in humanitarno gasilsko dejavnost.

Mladina se v gasilskih organizacijah glede na starost deli na:

  • pionirje od  7. do 11. leta starosti;
  • mladince od 12. do 16. leta starosti;
  • gasilce pripravnike od 16. do 18. leta starosti.

Delo z mladimi se v PGD praviloma zaupa članom, ki imajo opravljen tečaj za vodenje mladine – mentor mladine. PGD mora ob sprejemu mladih v gasilske vrste seznaniti njihove starše, kdo je mentor njihovemu otroku, mentor pa se je dolžan staršem predstaviti.

V skladu s Statutom se v PGD za delo z gasilsko mladino imenuje mladinska komisija, ki jo sestavljajo mentorji mladine. V gasilski zvezi sestavljajo mladinsko komisijo predsedniki mladinskih komisij iz članov PGD. Mladinsko komisijo gasilske regije sestavljajo predsedniki mladinskih komisij iz gasilskih zvez v gasilski regiji. Predsednika mladinske komisije v regiji izbere regijski svet izmed mentorjev mladine v PGD iz regije. Pri Gasilski zvezi Slovenije deluje Mladinski svet.

Za člana mladinske komisije na katerem koli nivoju in v Mladinski svet pri GZS je lahko imenovan oziroma izvoljen le član, ki ima opravljen izpit za mentorja mladine.