Predmet zajema 7 ur teorije.

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski akti
Državni načrti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Državne enote v sistemu zaščite in reševanja
Pristojnosti organov GZS
Pristojnost komisij in svetov GZS
Naloge države in občine
Mednarodno sodelovanje in organizacije
Merila za organiziranje in opremljanje enot
Financiranje varstva pred požarom
Načrtovanje in izvajanje ukrepov varstva pred požarom
Opazovanje, obveščanje in alarmiranje