Požarni sektor (VG)

Z namenom, da požarno odporni gradbeni elementi odigrajo v požaru svojo vlogo in preprečijo širjenje požara na druge dele stavbe, je potrebno v času načrtovanja in gradnje stavbe predvideti t.i. požarne sektorje, zaokrožene celote znotraj ene stavbe, iz katere se zaradi uporabe požarno odpornih elementov požar določen čas ne more širiti v sosednje požarne sektorje. Takšen tip ščitenja zgradbe pred širjenjem požara imenujemo tudi »pasivna požarna zaščita«, saj deluje le s svojo odpornostjo in ne z npr. napravami in avtomatskimi sistemi.

Potrebna požarna odpornost elementov na mejah požarnega sektorja ter dopustne velikosti požarnih sektorjev glede na namen in druge značilnosti stavbe so predpisane v tehnični smernici »Požarna varnost v stavbah«.

Velikost požarnega sektorja je lahko zelo različna glede na namen zgradbe, izvedene ukrepe t.i. »aktivne požarne zaščite« (avtomatski sistemi javljanja in sistemi gašenja požara), lego sektorja (pod osnovno ravnino, pritličje, nadstropja) in drugih faktorjev.