Definicije (VG)

Ogenj je pojav, pri katerem oddaja snov ob spajanju s kisikom svetlobo, toploto in dim. Različne snovi oddajo različne količine svetlobe, toplote in dima. Kot primer lahko vzamemo gorenje plastičnega flomastra (tlenje, veliko dima, malo toplote) in gorenje oglja za žar (žarenje, malo dima, veliko toplote).

Ognju, ki povzroča škodo, pravimo požar. Gre za ogenj brez nadzora.

Gledano s fizikalno-kemijskega vidika pa je gorenje eksotermna kemijska reakcija med gorljivo snovjo in kisikom. Kemijska reakcija je snovna sprememba, iz enih snovi nastanejo druge (iz A in B nastanejo C in D). 

Da je reakcija eksotermna pomeni, da moramo malo energije sprostiti, da se jo veliko sprosti (vržemo vžigalico in zgori kup dračja). Je pa gorenje tudi ireverzibilna (nepovratna) kemijska reakcija, kar pomeni, da je možen njen potek le v eno smer, iz reaktantov lahko nastanejo le produkti in ne obratno.

Do začetka gorenja lahko pride zaradi:

  • zunanjega vira vžiga (npr. vžigalica)
  • samodejnega vžiga (npr. vroča površina izpušnega sistema)