Literatura (VG)

 • Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 • Zakon o varstvu pred požarom;
 • Zakon o gasilstvu;
 • Zakon o graditvi objektov;
 • L. Bengtsson: Enclosure fires, SRSA, Stockholm, 2000;
 • Grm. B., Stevanovič B., Kemija v gasilstvu, GZS, Ljubljana, 2002;
 • Klingsohr K., Messerer J.: Vorbeugender baulicher Brandschutz, 7. Auflage, Kohlhammer, Stuttgart, 2005;
 • Kemper: Vorbeugender Brandschutz, 2. Auflage, Ecomed-Sicherheit, Landsberg, 2008;
 • Kemper: Baukunde, 2. Auflage, Ecomed-Sicherheit, Landsberg, 2007;
 • Zafošnik A.: Požarna preventiva, GZS, Ljubljana, 2004;
 • Tomazin M: Učbenik za predmet Požarna varnost, URSZR, Ljubljana, 2010;
 • Glavnik A., Jug A.: Priročnik o načrtovanju PV, IZS, Ljubljana, 2010;
 • Zbornik posveta: Aktivna požarna zaščita, SZPV, Maribor, 2002;
 • Verbič M., Kovčič B.: Tehnika l-lV, GZS, Ljubljana, 2004;
 • Gradivo za pripravo na strokovni izpit iz VPP, URSZR, Ljubljana, 2009;
 • Priročnik za izvajanje vročih del, SZPV, Ljubljana, 2008;
 • Tehnična smernica TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah;
 • Različni članki iz revij Požar in Gasilec.