fbpx

Izjava varnosti z oceno tveganja (VG)

Delodajalec je svojim zaposlenim dolžan zagotoviti: varno delovno okolje in varne delovne razmere, te se pa zagotavljajo z ukrepi varnosti in zdravja pri delu, kot so:

  •  tehnični,
  •  zdravstveni,
  •  socialni,
  •  vzgojni,
  •  pravni in drugi ukrepi.

Pri izdelavi varnostnih analiz, npr. ocene tveganja, se največkrat osredotočamo na tehnologijo, predpise in standarde, ki zagotavljajo tehnološko varnost, človeka pa obravnavamo bolj površno in obrobno. Toda, vloga človeka pri zmanjševanju tveganj je zelo pomembna in ji je treba dati tisto mesto v sistemu, ki mu gre.

Vedeti moramo, da enaka tehnološka oprema z različnimi uporabniki, t.j. gasilci, operaterji in vzdrževalci, predstavlja v pogledu tveganja popolnoma drug sistem, kar je potrebno z varnostno analizo ugotoviti. S tehnološkim razvojem se je spreminjala tudi vloga človeka v dejavnostih, ki so povezana s tveganji. V vsaki dejavnosti, v vsakem delovnem postopku, pri opravljanju vsake delovne naloge, so vedno prisotne tudi nevarnosti in škodljivosti, ki v večji ali manjši meri ogrožajo zdravje delavcev. Posledice so lahko zdravstvene okvare delavcev, t.j. poškodbe ali pa poklicne bolezni. Nezgode oz. nesreče pri delu so eden glavnih človeških, družbenih in gospodarskih problemov sodobne družbe. Posledice poškodb pri delu niso samo poškodbe posameznika v fizičnem in psihičnem smislu, temveč prizadenejo tudi njihove družine, delodajalce in celotno družbo. Predstavljajo zelo veliko obremenitev posameznikov, delodajalcev in družbe kot celote, tako v smislu zdravstvenega stanja kakor tudi z ekonomskega vidika. Sem štejejo stroški  zdravljenja, rehabilitacije, bolniški dopusti, invalidnine in druge odškodnine. Poleg teh nastajajo za delodajalca še drugi stroški, ki so v zvezi s poškodbo, kot npr.: motnje v delovnem procesu, zmanjšana produktivnost itd.

Izjava o varnosti je listina, s katero delodajalec pisno izjavi, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, glede preprečevanja nevarnosti in tveganja pri delu, obveščanja in usposabljanja delavcev, dajanja navodil, ustrezne organiziranosti ter zagotavljanja potrebnih materialnih sredstev v ta namen. Ocena tveganja je sestavni del izjave o varnosti. Ocenjevanje tveganja je sistematično evidentiranje in proučevanje vseh dejavnikov delovnega procesa, z namenom ugotoviti možne vzroke za nastanek poškodb pri delu, poklicnih boleznih, bolezni v zvezi z delom in možnosti preprečevanja, odpravljanja in zmanjševanja tveganj.

Vsak delodajalec mora izdelati in sprejeti izjavo o varnosti v pisni obliki, s katero določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter jo dopolnjevati ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja. Ko govorimo o delodajalcu, lahko pri tem izpostavimo, da je gasilsko društvo prav tako organizacija, ki mora imeti omenjen dokument. 

Izjava o varnosti temelji na ugotovitvi možnih vrst nevarnosti in škodljivosti na delovnem mestu in v delovnem okolju ter oceni tveganja za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar.
Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu zlasti tako, da poveri opravljanje nalog varnosti pri delu strokovnemu delavcu.

Ko govorimo o definicijah, katere spremljajo izjavo varnosti je potrebno omeniti:

Nevarnost je okoliščina ali stanje, ki lahko ogrozi ali poškoduje delavca oziroma okvari njegovo zdravje. 

Tveganje je verjetnost, da nevarnost povzroči poškodbo ali zdravstveno okvaro. 

Ocenjevanje tveganja je sistematično evidentiranje in proučevanje vseh dejavnikov delovnega procesa, z namenom ugotoviti možne vzroke za nastanek poškodb pri delu, poklicnih boleznih, bolezni v zvezi z delom in možnosti preprečevanja, odpravljanja in zmanjševanja tveganj. Natančneje glej 17., 18. in 19. člen ZVZD: (Ur.l. RS, št. 43/11).