fbpx

Namen in cilj ukrepov za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu (VG)

Delo človeka je smiselna, namerna in ciljno naravnana dejavnost. Odvija se kot dvojen proces: po eni strani med človekom in naravo, po drugi strani pa med ljudmi. Oba procesa se pri vsakem delu povezujeta in medsebojno prepletata. Človek delovnih procesov nikdar ni popolnoma obvladoval. Poleg želenih rezultatov dela nastajajo tudi neželeni pojavi, kot na primer določene okvare zdravja zaradi dela. Človek je v vsakdanjem življenju, predvsem pri opravljanju dela, izpostavljen različnim vrstam tveganj, katerih se včasih bolj, drugič pa manj zaveda, pogosto pa teh tveganj ne jemlje resno. Pri večini tveganj ima človek ključno vlogo tako kot povzročitelj tveganj ali pa kot dejavnik, ki ta tveganja lahko bistveno zmanjša. V kolikor se zavedamo da so za nas situacije vsakokrat nekoliko različne, moramo še toliko bolje skušati predvideti nevarno situacijo, tveganje pa postaviti na minimalno raven.

Gasilsko delo, formacijske sestave in samo društvo je potrebno opredeliti in primerjati s podjetjem, saj bomo tako najlažje razumeli in se približali črki zakona, ki nenehno govori o delodajalcu in delavcu. Kdo v formacijskem sestavu prevzeme naloge delodajalca in kdo delavca je pravzaprav jasno. 

V kolikor govorimo hipotetično lahko rečemo, da je gasilec delavec, ki je zaposlen v društvu, njegov delodajalec pa je predsednik društva. Ker je operativno delo in vodenje le tega v domeni poveljnika društva je tako poveljnik neke vrste tehnični direktor. Ko pa se pogovarjamo o odgovorni osebi na posredovanju pa je vodja posredovanja odgovorna oseba na posamezni intervenciji.

Dejavnosti, delovni postopki in delovne naloge so torej vedno povezane z določenimi tveganji. Stopnja tveganja je različna, v nekaterih dejavnostih je stopnja tveganja višja, v drugih nižja. Zagotavljanje varnosti in varovanje zdravja pri delu je zato neločljivi del od procesa oziroma narave dela! Varnost pri delu uživajo vse osebe, ki so zavarovane za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Varnost in zdravje pri delu je dejavnost oziroma veda, ki obsega vse ukrepe, postopke in opravila, s katerimi se delavcem zagotavlja takšno delovno okolje in takšne delovne razmere, da pri ustrezni pazljivosti in normalni sposobnosti opravljajo svoje delo brez nevarnosti za telesno poškodbo ali za poklicno bolezen! Namen in cilj ukrepov varnosti in zdravja pri delu je varovanje vseh zaposlenih – članov pred poškodbami pri delu, pred poklicnimi boleznimi in pred drugimi okvarami zdravja v zvezi z delom! Varnosti in zdravja pri delu se ne sme gledati ločeno od okolja, v katerem se opravlja delo, niti ne ločeno od naravnega okolja, v katerem se odvija neka dejavnost. 

Odgovornost za varno in zdravo delo nosi delodajalec in ta odgovornost ni prenosljiva! Če delodajalec prenese strokovne naloge na področju varnosti in zdravja pri delu na strokovnega delavca ali strokovno službo, ga to ne odvezuje odgovornosti na tem področju. Delodajalec je dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom. V ta namen mora delodajalec izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, vključno s preprečevanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo ter potrebnimi materialnimi sredstvi.