SPLOŠNA NAVODILA o prijavi poškodbe (VG)

Delodajalec prijavi vsako poškodbo pri delu, ki zahteva vsaj 1 dan zadržanosti od dela ali smrtno poškodbo pri delu (na delu, službeni poti ali poti na delo ali z dela). 

Delodajalec izpolni štiri kopije obrazca ER- 8, ki jih potrdi izbrani osebni zdravnik poškodovanca.

Štirje potrjeni izvodi obrazca so namenjeni:

  • en izvod se vrne delodajalcu,
  • en izvod se hrani v medicinski dokumentaciji poškodovanca pri izbranem osebnem zdravniku,
  • dva izvoda izbrani osebni zdravnik posreduje območni enoti oz. izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije; ta posreduje  en  izvod preko Zavodov za zdravstveno varstvo Inštitutu za varovanje zdravja RS za vodenje zdravstvene statistike.

Za izpolnjevanje podatkov na obrazcu je nujno uporabljati šifre iz navodil.

Kontrolo in dopolnjevanje podatkov za zdravstveno statistiko opravljajo Zavodi za zdravstveno varstvo.

Obrazci in navodila so dosegljivi tudi na spletni strani: www.ivz.si/poskodbe_pri_delu/.

Prvo stran obrazca je možno uporabiti tudi za prijavljanje po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu po navodilih na spletni strani www.id.gov.si/si/obrazci/prijava_nezgode_pri_delu/. Delodajalec pošlje peto kopijo prve strani direktno na Inšpektorat RS za delo.

Delodajalci in samozaposleni prijavljajo poškodbe pri delu, ki so se zgodile zaposlenim med opravljanjem dela, na službeni poti ter na poti na delo in iz dela. Poškodbo je potrebno prijaviti, če je delavec zaradi nje odsoten z dela najmanj en dan. Prijava poškodbe s strani delodajalca in potrditev pri zdravniku pomeni, da je delavec upravičen do izplačila 100% nadomestila za čas bolniške. Prijaviti je potrebno tudi smrtne poškodbe, saj prijava med drugim omogoča uveljavljanje pravic upravičencev.

Prijava se izpolni na obrazcu ER-8, ki ga kupite v knjigarnah ali sami natisnete v štirih izvodih. Podatki, ki se zbirajo na nivoju države in v EU so pomembni za preprečevanje nezgod v bodoče.

Poleg prijave na obrazcu ER-8 je po določilih Zakona o varnosti in zdravju pri delu potrebna takojšnja prijava direktno na Inšpektorat za delo RS vseh smrtnih nezgod ali nezgod, ki zahtevajo več kot tri dni odsotnosti z dela in so se zgodile med opravljanjem dela. Navodila in obrazec so na spletni strani Inšpektorata za delo RS. Da bi bilo delo prijaviteljev čim lažje, so podatki, ki jih na obeh obrazcih izpolnjuje delodajalec, vsebinsko usklajeni.

 

Navodila za izpolnjevanje obrazca – Prijava poškodbe pri delu, ER-8

Pred izpolnjevanjem obrazca je potrebno poznati podatke o poškodovani osebi, o delodajalcu in natančne okoliščine nastanka nezgode.

Kaj se šteje za poškodbo pri delu, je definirano v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (člen 63, 64).

Kdo je zavarovan za poškodbo pri delu (delavci, kmetje, študenti, prostovoljci), določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (členi 16, 17, 18). V svojem 18.členu govori: osebe, ki kot člani operativnih sestavov prostovoljnih gasilskih organizacij opravljajo naloge pri gašenju požarov, zaščiti in reševanju pri drugih nesrečah, pri usposabljanju, zavarovanju na požarno nevarnih mestih in pri javnih prireditvah, naloge pri javnih nastopih in demonstracijah s prikazovanjem demonstrativnih vaj ter pri poučevanju ljudi o požarni varnosti.

Prijavo za pravice iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja ureja Pravilnih o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja.