Gasilni Aparati (VG)

Gasilni aparati so primerni za gašenje začetnih požarov. Pomembno je, da imamo gasilnike v zadostnem številu in naj bodo vedno nameščeni na dobro vidnem in lahko dostopnem mestu – ponavadi je to stena. Prav tako so pogosto vgrajeni v motorna vozila, po zakonu pa morajo vsa gospodarska vozila imeti v vozilu vsaj en gasilni aparat.

Glede na vrsto požara moramo izbrati pravilni tip gasilnika. Na vsakem gasilniku je napisano, za gašenje katerih vrst požara je in kako se ga pripravi za gašenje.

Požari tipa A : trdne snovi, kot so: les, papir, tekstil, guma, premog, oglje, …

                  B: tekočine, kot so: bencin, alkohol, olja, laki, smole, …

                  C: plini, kot so: propan, vodik, zemeljski plin, acetilen, …

                  D: lahke kovine, kot so: aluminij, magnezij, natrij, …

Glede na vrsto gasilnega sredstva poznamo:

  •  gasilni aparat na prah
  • gasilni aparat na peno
  • gasilni aparat z vodo
  • gasilni aparat na CO2

Poznamo še razne ostale gasilne aparate, kot npr. bioversal (je zelo primeren za okolje saj se popolnoma razgradi), ki pa pri nas niso tako pogosti. 

Lastnik gasilnika mora na svoje stroške vzdrževati gasilnik v skladu z navodili proizvajalca pri pooblaščenem vzdrževalcu. Vzdrževanje gasilnika obsega:

  • Pregled brezhibnosti delovanja gasilnika po navodilih proizvajalca (to je enkrat letno).
  • Po vsaki uporabi je potrebno gasilnike ponovno napolniti; tudi, če so le delno izpraznjeni. Potrebno je zamenjati iztrošene ali pokvarjene dele gasilnega aparata.

Po opravljenem pregledu mora vzdrževalec gasilnik opremiti z vidno oznako, iz katere je razvidno: naslov vzdrževalca, vrsta opravljenega vzdrževanja, datum opravljenega vzdrževanja, datum naslednjega vzdrževanja po navodilih proizvajalca, žig in podpis.

Ta oznaka je hkrati tudi potrdilo o brezhibnosti delovanja gasilnika.